Svenskarna är optimistiska om Sveriges ekonomi

Publicerad: 2 maj, 2018

Varje år sedan 1986 genomförs den nationella SOM-undersökningen. Den visar att allt fler svenskar är positiva till landets ekonomi. Även förtroendet för viktiga institutioner ökar.

SOM-institutet vid Göteborg universitet genomförde undersökningen genom att skicka ut 20 400 enkäter till slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år. Svarsfrekvensen blev 55 procent vilket är relativt högt för en undersökning som är så pass bred och slumpmässig. SOM står för samhälle, opinion och medier.

Svenskarna tycker landets ekonomi blivit bättre

Allt fler svenskar är positiva till den svenska ekonomin, det framkommer i den senaste SOM-undersökningen. Av de som svarade på undersökningen i höstas tycker nästan en tredjedel, 29 procent, att den svenska ekonomin blivit bättre under det senaste året.

Det är en stor förändring från tidigare undersökningar. Året dessförinnan var endast 12 procent positiva till landets ekonomi.

14 procent svarade istället att de tyckte ekonomin blivit sämre i Sverige. Motsvarande siffra var 35 procent ett år tidigare. De två svarens procentuella andelar är i princip helt omkastade.

Privatekonomin har också blivit bättre

Det är inte bara synen på landets ekonomi som förändrats. Även den egna privatekonomin är allt fler positiva till. 27 procent av respondenterna ansåg att den förbättrats under den senaste tolvmånadersperioden.

Bara 14 procent ansåg att den blivit sämre. Om man jämför med undersökningen som genomfördes hösten 2016 så var det även då fler positiva svar som övervägde. Däremot har gapet mellan de som är positiva kontra negativa till sin privatekonomi vuxit.

Den positiva inställningen till ekonomin verkar även ha smittat av sig på svenskarnas syn på olika institutioner. Förtroendet för politiker, poliser, domstolar och skolan har vuxit. Däremot har förtroendet för sjukvården stått still det senaste året.

SOM-undersökningen visar att svenskarna vill stanna i EU

SOM-undersökningen visar även var svenskarna står i frågan om att vara medlem EU. En aktuell fråga med tanke på Storbritannien som just nu arbetar med EU om att få till ett så smidigt utträde som möjligt.

Till skillnad från britterna vill svenskarna vara kvar i EU. 57 procent vill inte lämna, medan 17 procent anser att vi ska följa Storbritanniens fotspår. I 2016 års undersökning ville 22 procent lämna EU och 56 procent vara kvar.